Иконы Двунадесятых праздников (Праздничные иконы)

Ікони двунадесятих свят (Святкові ікони)

Переступаючи поріг Божого храму, ми бачимо в центральній його частині аналой - спеціальний нахилений столик, на якому розташовують ікону Свята або «Святкову ікону». За її назвою можна дізнатися, яке свято вшановується християнами в цей день. Відомо, що кожен день року пов'язаний з подією в історії християнства.

У недільний день на аналої завжди розташовують ікону Воскресіння Христового. Є великі свята, двунадесяті, тобто 12 найголовніших свят Православної церкви - в ці дні на аналої знаходиться ікона із зображенням цих великих подій. Ось їх назви: Різдво Христове, Хрещення Господнє, Стрітення Господнє, Благовіщення Пресвятої Богородиці, Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння Господнє, День Святої Трійці, Преображення Господнє, Успіння Пресвятої Богородиці, Різдво Пресвятої Богородиці, Воздвиження Хреста Господнього, Введення в храм Пресвятої Богородиці.

Часто в звичайний день можна побачити на аналої невелику ікону з безліччю клейм з відображеними святими. Це ікони місяцеслови, які розповідають про святих або про події церковного тижні або навіть цілого місяця.

Святкові ікони знаходяться не тільки в центрі храму на аналої, але розташовані також в іконостасі - це виконана з різних матеріалів перегородка, що розділяє простір храму на вівтарну частину і місце для вірян. Першим багатоярусним іконостасом вважається іконостас Успенського собору у Володимирі початку 15 століття. В такому багатоярусному іконостасі другий або третій ряди присвячені двунадесятим святам. Вони бувають різних розмірів, частіше за все, невеликих.

Домашній іконостас

За давньою традицією християни влаштовують вдома свій домашній іконостас. У його облаштуванні слід дотримуватися вже сформованих традицій. Так само, як в храмі вівтарна частина з іконами іконостасу дивляться на схід, домашній іконостас також має бути розташований  на східній стіні будинку або квартири. Зазвичай, це кутова поличка, яка може бути в кілька рядів.

Найчастіше розміщують ікони Спасителя і Богородиці. Ці ікони особливо шануються і розміщуються в центральній частині іконостасу. Над іконами Господа і Богородиці можна розташувати ікону Святої Трійці, увінчавши зверху іконостас Розп'яттям - символом і знаряддям нашого спасіння. Поруч з іконами Спасителя і Божої Матері розміщуємо ікону Ангела-Охоронець. Далі в своєму домашньому іконостасі ми розміщуемо ікони небесних покровителів членів родини, на честь яких вони були хрещені. Потрібно тільки дбайливо ставитися до домашніх святинь, не "складувати» їх, а розташовувати чинно і не забувати чинити молитви перед іконами святих.
Переступая порог Божьего храма,  мы видим в центральной его части аналой – специальный наклоненный столик, на котором располагают икону Праздника или «Праздничную икону». По ее названию можно узнать, какой праздник чествуется христианами в этот день. Известно, что каждый день года связан с событием в истории христианства.

В воскресный день на аналое всегда располагают

икону Воскресения Христова.

Есть большие праздники, двунадесятые,  т.е. 12 самых главных Праздников Православной церкви – в эти дни на аналое находится икона с изображением этих великих событий. Вот их названия: Рождество Христово, Крещение Господне, Сретение Господне, Благовещение Пресвятой Богородицы, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне, День Святой Троицы, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня, Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Часто в обычный день можно увидеть на аналое небольшую икону со множеством клейм с запечатленными святыми. Это иконы месяцесловные, которые рассказывают о святых или событиях церковной недели или даже целого месяца.

Праздничные иконы находятся не только в центре храма на аналое, но расположены также в иконостасе - это выполненная из различных материалов перегородка, разделяющая пространство храма на алтарную часть и место для молящихся членов церковной общины. Первым многоярусным иконостасом считается иконостас Успенского собора во Владимире начала 15 века. В таком многоярусном иконостасе второй или третий ряды посвящены Двунадесятым праздникам. Они бывают разных размеров, чаще всего, небольших.

Домашний иконостас

По древней традиции христиане устраивают дома свой домашний иконостас. В его обустройстве следует придерживаться уже сложившихся обычаев. Так же, как в храме алтарная часть с иконами иконостаса смотрят на восток, домашний иконостас также нужно располагать на восточной стене дома или квартиры. Обычно, это угловая полочка, которая может быть в несколько рядов.

Чаще всего в нем размещают

иконы Спасителя и Богородицы.

Эти иконы особо почитаются и размещаются в центральной части иконостаса. Над иконами Господа и Богородицы можно расположить икону Святой Троицы, увенчав сверху иконостас Распятием – символом и орудием нашего спасения. Рядом с иконами Спасителя и Божией Матери размещаем икону Ангела Хранителя. Далее в своем домашнем иконостасе мы располагаем иконы небесных покровителей членов семьи, в честь кого они были крещены. Нужно только бережно относиться к домашним святыням, не «складировать» их, а располагать чинно и не забывать совершать молитвы перед иконами святых.

Икона праздника Сошествие во Ад   

Написана темперой на липовой доске покрытой левкасом с позолотой фона и чернёным серебром на полях. Размер 40 -50 см.
икона Сошествие во Ад

Икона праздника Рождество Христово         

Написана темперой на липовой доске покрытой левкасом с позолотой фона. Размер 40 -50 см.
икона Рождество Христово
 София Премудрость Божия икона

Икона праздника София Премудрость Божия


Написана темперой на липовой доске покрытой левкасом с позолотой нимба. Размер 40 -50 см.

Икона праздника Покров Пресвятой Богородицы


Написана темперой на липовой доске покрытой левкасом с позолотой нимба. Размер 40 -70 см.
Покров Пресвятой Богородицы икона

Закрыть

Икона “Сошествие во ад” как традиционное изображение Воскресения ХристаРусь, приняв крещение от Византии, унаследовала от нее представление о том, что задача живописи – воплотить в образы христианское вероучение. Церковное искусство православных государств, входящих в сферу культурного влияния Византии справилось с такой задачей. Система восточноправославной эстетики позволила полно и ясно изложить христианское вероучение в живописных образах.

Настоящая работа посвящена сюжету Сошествие Христа во ад его изображению в русской иконописи. Этот сюжет евангелисты не описывают, а только сообщают о Воскресении Господа, которому не было свидетелей. В росписях римских катакомб Воскресение Христово изображалось через ветхозаветный прообраз исхождения Ионы из чрева кита (на основании слов Спасителя о знамении пророка Ионы). Как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи (Мф. 12:39—42; 16,4; Лк. 11:29—32 ).


В византийском литургическом понимании Воскресение Христа обозначалось изображением женщин, пришедших к гробу Иисуса Христа и ангела, сообщающего, что Иисус воскрес.

Во II веке новой эры стал известен апокриф, получивший впоследствии название Евангелие от Никодима (тайного ученика Иисуса Христа). Тексты апокрифа и повлияли на сложение иконографии “Сошествия во ад”, которая служит идее изображения Воскресения Христа как победы над смертью, вызволение праведников из ада, спасения уверовавших в него “от тлена в адской бездне”. С течением времени византийское искусство разработало приемы, позволяющие передать суть рассказа в едином живописном образе, в котором это событие представало таким, каким оно должно соответствовать византийскому богословию.

Иисус Христос на иконах обычно изображается как солнце спустившееся во ад. Все в нем исполнено стремительного движения. Он попирает сокрушенные врата ада, в левой руке держит крест, а правую руку протягивает Адаму. Спаситель с силой вырывает обессиленного Адама из гроба, за Адамом встает, протягивая к Спасителю руки, с надеждой вглядываясь в него, Ева. С правой стороны от Христа стоят, поднявшиеся в гробах, во главе с Иоанном Предтечей ветхозаветные цари и пророки. С левой стороны от Него расположен сонм праотцов. Горы, в верхней части, сужаясь и сходясь друг к другу, образуют вход в преисподнюю. Над ними два ангела, возносящие орудия страстей: Крест, трость с губкой, наполненной уксусом и желчью, и копье. Это лишь общее описание изображения данного сюжета.

Главные черты первых русских икон “Воскресения Христова”, имевших основным изображением Христа, сошедшего во Ад, оставались без изменений, но к ним добавлялись другие, почерпнутые из преданий детали. Тогда в каждой иконе сюжет изображался по-особенному.

Примером могут служить псковские иконы “Сошествия во ад”. Для них характерна симметричная схема расположения коленопреклоненных фигур Адама и Евы относительно Спасителя, которых он, держа за руки, выводит из “смертной сени”. Такая схема достаточно редка для византийской и древнерусской иконографии. Еще одной особенностью псковской иконографии является то, что Адам, Ева, все ветхозаветные цари и пророки изображены на них с нимбами. Среди византийских икон такие изображения встречаются, но редко. Знак святости – нимб свидетельствует об уже совершившемся искуплении греха первых людей, их воскрешении, но их коленопреклоненные позы отчетливо напоминают композиции “Страшного суда”, где прародители стоят в том же положении перед “Престолом Уготованным”.

Традиционная форма изображения Воскресения Христа как “Сошествия во ад” всегда сохранялась в древнерусском искусстве, но с XVII века на русских иконах получило распространение изображение шествия праведников в рай. В это время Евангелие Никодима было включено в состав сборника “Страсти Христовы”. В XVII веке была введена специальная вечерняя великопостная служба Страстям Христовым (Пассии). Под влиянием западной традиции, Воскресение Христово стали рисовать как выход Христа из гроба. Но этот новый способ изображения не удовлетворял русских иконописцев и они соединили его с привычным им образом “Сошествия во ад”. Такую композицию можно видеть на примере иконы “Воскресение. Сошествие во ад” из церкви Ильи Пророка в Ярославле (1680 г.) В верхней части иконы, в центре, из гроба поднимается Иисус Христос. Перед гробом – отваленный камень. Внизу, окруженный мандорлой Иисус Христос спускается в ад, попирая его врата, и выводит из гроба Адама. Вслед за Адамом из адской бездны поднимается толпа праведников, идущих в рай. Иконописец, кроме этих двух сюжетов, изображал и события из жизни Иисуса Христа: в левом верхнем углу – Распятие, а вверху в центре – Вознесение Христово. Такие иконы получались очень подробными, и за мелкими подробностями утрачивали глубину образа, которая была присуща ранним спискам Воскресения Христа.

Икона “Сошествие во ад”

 с первохристианских времен сохраняет основное значение как изображение праздника Воскресения Христова, и в русских иконостасах она помещается в праздничном ряду. Если же храм освящен в память Воскресения Христа, икона помещается второй справа от Царских врат.

Севостьянова ЮлияЗакрыть

Иконография Рождества Христова

складывалась постепенно, как и богослужение праздника, однако основные ее черты наметились уже в раннехристианский период. Самые древние из сохранившихся изображений Рождества Христова относятся к IV веку. В катакомбах святого Севастиана в Риме спеленатый Младенец представлен лежащим на одре, рядом – Богоматерь с распущенными волосами в античном одеянии.

Отличительными особенностями образов Рождества Христова на раннехристианских саркофагах являются изображение сцены не в пещере, а под своеобразным навесом, Богоматерь при этом не возлежит на одре, как в более поздних памятниках, а сидит рядом с Младенцем. У яслей Спасителя присутствуют животные – вол и осел – как исполнение пророчества Исаии: «Вол знает владетеля своего и осел – ясли господина своего, а Израиль не знает Меня, народ Мой не разумеет» (Ис. 1, 3).

Примечательно изображение Рождества на троне Максимиана, который был архиепископом Равенны в середине VI века. Трон украшен большим количеством резных пластин из слоновой кости. На одной из них Младенец лежит на сложенном из каменных блоков одре, рядом с ним – вол, осел и Иосиф Обручник, вверху Вифлеемская звезда. Перед одром возлежит Богоматерь, к Которой обращается женщина, показывая свою правую руку. Сюжет восходит к главе 20 протоевангелия Иакова, в которой повествуется о Саломее, усомнившейся в чистоте Богоматери. После этого рука, которой она дотронулась до Пресвятой Девы, усохла. Исцеление Саломея получила от прикосновения к Спасителю.

На одной из ампул Монцы (VI–VII вв.), служивших паломникам для переноса святой воды или елея, композиция Рождества Христова представлена в центре – среди других праздников. В этом памятнике отразились важные особенности византийской иконографии по сравнению с раннехристианской: навес больше не изображается, на заднем плане виден выход из пещеры, звезда располагается в центре вверху. Иосиф сидит у яслей в задумчивой позе, Богоматерь лежит. Отныне Она всегда будет изображаться с нимбом.

В целом иконография Рождества Христова сложилась к VII столетию [5]. После периода иконоборчества сюжет будет часто изображаться в иконописи, миниатюре и декоративно-прикладном искусстве на основе общей схемы. Постоянными элементами композиции становятся пещера и Вифлеемская звезда, приведшая волхвов ко Христу. Возможно, именно поэтому на некоторых поздних русских иконах и фресках (например, на фреске 1680 года из церкви Илии Пророка в Ярославле) сцену Рождества венчает фигура летящего ангела со звездой в руках.

Основная композиция Рождества (изображение спеленатого Младенца в яслях в пещере, животных у яслей, возлежащей Богоматери и сидящего Иосифа) в различных памятниках будет – особенно в VIII–IX веках – дополняться изображением ангелов, славословящих Господа, сценой Благовещения пастухам, сценами путешествия и поклонения волхвов и омовения Младенца.

Если об ангелах, пастухах и волхвах рассказывается в Евангелии (Мф. 2, 1–12; Лк. 2, 6–20), то письменный источник, на который ориентировались художники, создавая сцену омовения Младенца Христа, не установлен. Доподлинно известно лишь то, что впервые эта ставшая впоследствии постоянной деталь иконографии Рождества встречается в христианском искусстве западного мира и присутствует в оратории папы Иоанна VII в Риме (рубеж VII–VIII вв.).

Чрезвычайно редко в иконах Рождества Христова фиксируется изображение пророка Исаии, предрекшего рождение Спасителя от Девы. Много вопросов вызывает и фигура старца в шкурах, беседующего с Иосифом (а иногда и с самой Богоматерью) [6].

На Руси образы Рождества были чрезвычайно популярны. Конечно, русские иконописцы следовали византийской иконографической схеме, но дополняли ее различными подробностями и деталями. Рождественский цикл уже в XI–XII столетиях почти всегда представал в расширенном варианте, в который включалось, к примеру, не только поклонение волхвов, но и их путешествие со звездой. См., например, монументальную живопись собора Антониева монастыря в Новгороде.

В связи с обзором монументальных ансамблей следует отметить, что в византийской и русской живописи рассматриваемому сюжету уделялось особое место. Чаще всего Рождество Христово изображалось в паре с Успением Богоматери: сюжеты находились друг напротив друга, например на южной и северной стенах. Это символическое противопоставление рождения во плоти и нового рождения после смерти для жизни на небесах подчеркивалось схожими иконографическими мотивами. В Рождестве Спаситель в пеленах лежит в яслях, а в Успении Христос держит в руках душу Богоматери, представленную в виде спеленатого младенца. Подобно тому, как Господь вверил Себя Пресвятой Деве в Рождестве, Богоматерь вверила свою душу Христу во Успении. Наглядное сопоставление в храмовом пространстве этих сюжетов знаменательно потому, что они иллюстрируют начало и завершение истории спасения – от Боговоплощения до вознесения нетленной плоти Пречистой Матери.Закрыть

Икона София Премудрость Божия


На Руси на­хо­дит­ся мно­го икон с изо­бра­же­ни­ем Со­фии, Пре­муд­ро­сти Бо­жи­ей, — на­при­мер, в Ки­е­ве, Нов­го­ро­де, Во­лог­де, То­боль­ске, в Москве, в Тро­и­це-Сер­ги­е­вой лав­ре и дру­гих ме­стах. Все они, изо­бра­жая Бо­жию Ма­терь и во­пло­тив­шу­ю­ся от Нее Ипо­стас­ную Пре­муд­рость — Сы­на Бо­жия, вы­ра­жа­ют од­ну глав­ную мысль. Под Пре­муд­ро­стью, или Со­фи­ей, ра­зу­ме­ют Сы­на Бо­жия на ос­но­ва­нии IX гла­вы кни­ги Прит­чей Со­ло­мо­но­вых, где го­во­рит­ся: «Пре­муд­рость со­зда Се­бе дом и утвер­ди стол­пов седмь». В этих сло­вах со­дер­жит­ся ука­за­ние на Хри­ста, Сы­на Бо­жия, Ко­то­рый в По­сла­ни­ях апо­столь­ских на­зы­ва­ет­ся Бо­жи­ей си­лой и «Бо­жи­ей Пре­муд­ро­стью»; а в сло­ве «дом» со­дер­жит­ся ука­за­ние на Пре­свя­тую Де­ву Ма­рию, по­слу­жив­шую во­пло­ще­нию Сы­на Бо­жия. На ос­но­ва­нии этих слов стро­ит­ся изо­бра­же­ние икон Св. Со­фии, Пре­муд­ро­сти Бо­жи­ей.

Древ­ней­шая из та­ких икон есть об­раз Со­фии, Пре­муд­ро­сти Бо­жи­ей, на­хо­дя­щий­ся в Ки­е­ве, в Со­фий­ском со­бо­ре ико­на, за­им­ство­ван­ная из церк­ви Юс­ти­ни­а­на в Ви­зан­тии, изо­бра­жа­ет со­еди­не­ние Церк­ви Небес­ной и зем­ной через во­пло­ще­ние Сы­на Бо­жия — Пре­муд­ро­сти Бо­жи­ей. На ней изо­бра­жен дом или храм и в нем сто­я­щая Бо­го­ма­терь в хи­тоне, с по­кры­ва­лом на го­ло­ве, под се­нью, под­дер­жи­ва­е­мой се­мью стол­па­ми. Ру­ки и дла­ни Ее рас­про­стер­ты, а сто­пы утвер­жде­ны на сер­по­вид­ной луне. На пер­сях Бо­го­ма­те­ри по­ко­ит­ся Пред­веч­ный Мла­де­нец, пра­вой ру­кой бла­го­слов­ля­ю­щий, а в ле­вой име­ю­щий дер­жа­ву. На кар­ни­зе се­ни на­чер­та­ны сло­ва кни­ги Прит­чей: «Пре­муд­рость со­зда Се­бе дом и утвер­ди стол­пов седмь». Над се­нью по­сре­дине изо­бра­жен окру­жен­ный лу­ча­ми Дух Свя­той, а немно­го вы­ше, так­же окру­жен­ный си­я­ни­ем, Бог Отец, име­ю­щий в ле­вой ру­ке дер­жа­ву, а пра­вой бла­го­слов­ля­ю­щий; из уст Его ис­хо­дят сло­ва: «Аз утвер­дих сто­пы Ея». По обе­им сто­ро­нам изо­бра­же­ния Бо­га От­ца и Ду­ха Свя­то­го пред­став­ле­ны семь ар­хан­ге­лов с рас­про­стер­ты­ми кры­лья­ми и с зна­ка­ми сво­е­го слу­же­ния в ру­ках: с пра­вой сто­ро­ны Ми­ха­ил с пла­мен­ным ме­чом, Ури­ил с мол­нией, опу­щен­ной вниз, и Ра­фа­ил с ала­вастром ми­ра; с ле­вой сто­ро­ны Гав­ри­ил с цвет­ком ли­лии, Се­ла­фи­ил с чет­ка­ми, Иегу­ди­ил с цар­ской ко­ро­ной и Вара­хи­ил с пуч­ком цве­тов на бе­лом пла­те.

Под об­ла­ком с сер­по­вид­ной лу­ной, слу­жа­щей под­но­жи­ем Бо­го­ма­те­ри, изо­бра­жен ам­вон с се­мью сту­пе­ня­ми, изо­бра­жа­ю­щий цер­ковь Бо­жию на зем­ле с вет­хо­за­вет­ны­ми тай­но­зри­те­ля­ми во­пло­ще­ния Пре­муд­ро­сти пра­от­ца­ми и про­ро­ка­ми. С пра­вой сто­ро­ны, на чет­вер­той сту­пе­ни свер­ху, изо­бра­жен Мо­и­сей со скри­жа­ля­ми, на ко­то­рых на­чер­та­ны сло­ва: «Ра­дуй­ся, скри­жа­ле Бо­жия, на ней же пер­стом От­чим на­пи­са­ся сло­во Бо­жие». За Мо­и­се­ем на сле­ду­ю­щей сту­пе­ни в нис­хо­дя­щем по­ряд­ке изо­бра­же­ны: Аарон в мит­ре как пер­во­свя­щен­ник и с про­зяб­шим жез­лом и Да­вид в ко­роне, цар­ствен­ной ман­тии и с ков­че­гом За­ве­та. С ле­вой сто­ро­ны про­тив Мо­и­сея на од­ной с ним сту­пе­ни сто­ит про­рок Ис­а­ия с ви­ся­щей от ле­во­го пле­ча хар­ти­ей, на ко­то­рой вид­на над­пись: «Се Де­ва во чре­ве при­и­мет и ро­дит Сы­на». Да­лее сто­ят Иере­мия со свит­ком, Ие­зе­ки­иль с вра­та­ми за­тво­рен­ны­ми и Да­ни­ил с кам­нем в ру­ках. Кро­ме то­го, на каж­дой из се­ми сту­пе­ней это­го ам­во­на на­чер­та­но по од­но­му сло­ву: ве­ра, на­деж­да, лю­бовь, чи­сто­та, сми­ре­ние, бла­гость и сла­ва. Семь сту­пе­ней ам­во­на утвер­жда­ют­ся на се­ми стол­пах, на ко­то­рых на­хо­дят­ся взя­тые из Апо­ка­лип­си­са изо­бра­же­ния и их объ­яс­не­ния. На пер­вом стол­пе изо­бра­же­ны 7 очес с над­пи­сью: дар со­ве­та; на вто­ром — се­ми­свеч­ник с над­пи­сью: дар ра­зу­ма; на тре­тьем — кни­га с 7 при­ве­шен­ны­ми пе­ча­тя­ми и над­пи­сью: дар пре­муд­ро­сти. С ле­вой сто­ро­ны на пер­вом край­нем стол­пе изо­бра­же­ны 7 труб и над­пись: дар кре­по­сти; на вто­ром — пра­вая ру­ка с 7 звез­да­ми и над­пи­сью: дар ве­де­ния; на тре­тьем — 7 ку­риль­ниц ды­мя­щих­ся и над­пись: дар бла­го­че­стия; на чет­вер­том и по­след­нем стол­пе — 7 струй мол­нии с над­пи­сью: дар стра­ха Бо­жия. Та­ким об­ра­зом, на этой иконе, за ис­клю­че­ни­ем Бо­го­ма­те­ри и св. Тро­и­цы, все ли­ца и ве­щи при­спо­соб­ле­ны к сед­ме­рич­но­му чис­лу и име­ют сим­во­ли­че­ское зна­че­ние. Та­ко­во изо­бра­же­ние Ки­ев­ской ико­ны Со­фии — Пре­муд­ро­сти Бо­жи­ей.

Не все изо­бра­же­ния Со­фии — Пре­муд­ро­сти Бо­жи­ей оди­на­ко­вы. Нов­го­род­ская ико­на Со­фии в Со­фий­ском со­бо­ре есть род Де­и­су­са, или пра­виль­нее Де­и­си­са (гре­че­ское сло­во «де­и­сис» зна­чит мо­ле­ние; так на­зы­ва­ют­ся ико­ны, изо­бра­жа­ю­щие Спа­си­те­ля, а пе­ред ним Бо­го­ма­терь и Иоан­на Пред­те­чу в мо­лит­вен­ном по­ло­же­нии). На этой иконе изо­бра­жен Гос­подь Все­дер­жи­тель в цар­ской одеж­де, с ог­нен­ны­ми кры­лья­ми на ог­нен­ном пре­сто­ле, утвер­жда­ю­щем­ся на се­ми стол­пах. Во­круг Все­дер­жи­те­ля го­лу­бое небо, ис­пещ­рен­ное звез­да­ми. По сто­ро­нам изо­бра­же­ны Бо­жия Ма­терь и Иоанн Пред­те­ча как бли­жай­шие сви­де­те­ли во­пло­ще­ния Сло­ва Бо­жия. Ввер­ху изо­бра­жен Спа­си­тель в ог­нен­ном кру­ге, на ко­то­ром име­ет­ся над­пись: «Пре­муд­рость Бо­жия». Вы­ше это­го изо­бра­же­но опять го­лу­бое звезд­ное небо и здесь на зо­ло­том пре­сто­ле ле­жа­щее Еван­ге­лие, пе­ред ко­то­рым шесть ан­ге­лов (по три с каж­дой сто­ро­ны) пре­кло­ня­ют ко­ле­на.

Нов­го­род­ская ико­на Со­фии счи­та­ет­ся чу­до­твор­ной. Со­хра­нив­ше­е­ся ис­то­ри­че­ское из­ве­стие го­во­рит, что от этой ико­ны в 1542 го­ду по­лу­чи­ла ис­це­ле­ние од­на жен­щи­на, стра­дав­шая бо­лез­нью глаз. Все изо­бра­же­ния Со­фии — Пре­муд­ро­сти Бо­жи­ей вы­ра­жа­ют мысль о Ма­те­ри Бо­жи­ей, по­слу­жив­шей ору­ди­ем для во­пло­ще­ния Ипо­стас­ной Пре­муд­ро­сти — Сы­на Бо­жия. По этой при­чине и празд­не­ство иконе Со­фии со­вер­ша­ет­ся пра­во­слав­ной цер­ко­вью в Бо­го­ро­дич­ные дни и пре­иму­ще­ствен­но на Рож­де­ство Бо­го­ро­ди­цы, как в Ки­е­ве, или же на Успе­ние Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, как в Нов­го­ро­де, Во­лог­де, То­боль­ске, Москве и дру­гих ме­стах, где име­ют­ся ико­ны Со­фии — Пре­муд­ро­сти Бо­жи­ей.Закрыть

Покров Пресвятой Богородицы


Ос­но­ву Празд­но­ва­ния По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы со­став­ля­ет со­бы­тие, про­изо­шед­шее в Кон­стан­ти­но­по­ле в на­ча­ле X ве­ка, при им­пе­ра­то­ре Льве Фило­со­фе.

Как из­вест­но, в тот ис­то­ри­че­ский пе­ри­од Ви­зан­тия пре­бы­ва­ла в бед­ствен­ном со­сто­я­нии: де­мо­ра­ли­зо­ван­ный цар­ский двор раз­ди­рал­ся внут­рен­ни­ми ин­три­га­ми, пе­ри­о­ди­че­ски воз­ни­кав­ши­ми за­го­во­ра­ми; мно­гие зем­ли ко­гда-то бо­га­той им­пе­рии на­хо­ди­лись под вла­ды­че­ством ма­го­ме­тан.

Ра­зо­ре­ние гро­зи­ло са­мой Ви­зан­тий­ской сто­ли­це – Кон­стан­ти­но­по­лю. По­ло­же­ние усу­губ­ля­лось слож­но­стью вза­и­мо­от­но­ше­ний меж­ду цер­ков­ной и свет­ской иерар­хи­я­ми. Всё это не мог­ло не от­ра­жать­ся на об­щем ре­ли­ги­оз­но-нрав­ствен­ном со­сто­я­нии граж­дан.

Во вре­мя од­но­го из на­ше­ствий вра­га жи­те­ли гра­да, не на­де­ясь все­це­ло на кре­пость обо­ро­ни­тель­ных стен и мощь во­ин­ско­го гар­ни­зо­на, пре­бы­ва­ли в со­сто­я­нии ужа­са. Мно­гие граж­дане бы­ли близ­ки к от­ча­я­нию. И вот на­род, ища за­ступ­ни­че­ства у Бо­га, со­брал­ся на все­нощ­ное бде­ние во Влахерн­ский храм, где в то вре­мя хра­ни­лась ве­ли­чай­шая хри­сти­ан­ская свя­ты­ня – ри­за Бо­жьей Ма­те­ри. Сре­ди при­сут­ство­вав­ших на бо­го­слу­же­нии бы­ли царь и ца­ри­ца, цар­ские са­нов­ни­ки, мно­же­ство раз­но­чин­ных лю­дей.

Меж­ду со­брав­ши­ми­ся в хра­ме был и бла­жен­ный Ан­дрей Хри­ста ра­ди юро­ди­вый ? свое вре­мя, дви­жи­мый Про­мыс­лом Бо­жьим, он при­нял по­двиг юрод­ства. Бро­дя по ули­цам в рва­ном ру­би­ще, бо­сым, с ви­дом по­ме­шан­но­го, он тер­пел от лю­дей уни­же­ния, оскорб­ле­ния, тыч­ки. Меж­ду тем в очах Бо­жьих он был пра­вед­ным, свя­тым. За вер­ность и рев­ность Гос­подь на­гра­дил его да­ром про­зор­ли­во­сти. На про­тя­же­нии слу­же­ния Бо­гу бла­жен­ный Ан­дрей не раз удо­ста­и­вал­ся От­кро­ве­ний. На этот раз Гос­подь спо­до­бил его стать сви­де­те­лем сла­вы Небес­ной Ца­ри­цы.

Во вре­мя бо­го­слу­же­ния, к изум­ле­нию со­брав­ших­ся, Ан­дрей, вдруг, узрел свод хра­ма от­вер­стым. В вы­со­те, пря­мо на воз­ду­хе, в окру­же­нии ан­ге­лов, апо­сто­лов, про­ро­ков сто­я­ла Небес­ная За­ступ­ни­ца, Сте­на Непо­бе­ди­мая (Песн.8:10), Са­ма Бо­жья Ма­терь. Она мо­ли­лась за Свой на­род, по­кры­ва­ла при­сут­ство­вав­ших омо­фо­ром (ма­фо­ри­ем). Оше­лом­лен­ный ви­де­ни­ем, Ан­дрей об­ра­тил­ся к на­хо­див­ше­му­ся воз­ле него уче­ни­ку, Епи­фа­нию, спро­сив его, ви­дит ли и он Небес­ную Вла­ды­чи­цу, хо­да­тай­ству­ю­щую за лю­дей. Тот от­ве­тил, что ви­дит.

Сре­ди бо­го­моль­цев про­изо­шло ожив­ле­ние. Ра­зу­мея слу­чив­ше­е­ся, лю­ди рас­це­ни­ли яв­ле­ние как знак бла­го­во­ле­ния Бо­га к хра­му и го­ро­ду, окреп­ли ду­хом, утвер­ди­лись в на­деж­де, что по пред­ста­тель­ству и по­кро­ви­тель­ству Бо­го­ро­ди­цы, Он от­вра­тит от них бед­ствие, про­го­нит вра­га. Так и про­изо­шло. Враг был по­беж­дён, го­род спа­сён от раз­гро­ма, а жи­те­ли – от на­си­лия, ра­зо­ре­ния.

Со вре­ме­нем в па­мять об этом зна­ме­на­тель­ном со­бы­тии, про­изо­шед­шем 1 ок­тяб­ря, был уста­нов­лен тор­же­ствен­ный Празд­ник По­кро­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы.

Ко­гда имен­но он по­лу­чил утвер­жде­ние и рас­про­стра­не­ние в Церк­ви, ска­зать труд­но. До­стой­но упо­ми­на­ния, что сре­ди гре­че­ских ве­ру­ю­щих дол­гое вре­мя он не поль­зо­вал­ся ши­ро­кой из­вест­но­стью. Ве­ро­ят­но, это об­сто­я­тель­ство бы­ло вы­зва­но сму­та­ми, по­тря­сав­ши­ми цар­ский и пат­ри­ар­ший пре­сто­лы. Есть ос­но­ва­ния по­ла­гать, что сво­им рас­про­стра­не­ни­ем Празд­ник обя­зан да­же и не Гре­ции, а Пра­во­слав­ной Ру­си. По Про­мыс­лу Бо­жье­му он был при­чис­лен к раз­ря­ду ве­ли­ких не дву­на­де­ся­тых Празд­ни­ков Церк­ви.


1998-2020© Izograf.com.ua
Адрес:
Украина, Сумская обл.
г. Ромны, ул. Базарная, 15
Кафедральный собор Сошествия Святого Духа
Все материлы опубликованные на сайте разрешены к свободному не коммерческому использованию.  Не забывайте ставить обратную ссылку.
Ваше сообщение
Доставка "Новой Почтой"  по всей Украине
Ваше сообщение
UA   RUS